CILACAP UTARA

MWCNU Cilacap Utara. MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Cilacap Utara merupakan salah satu Struktur Organisasi NU di tingkat Kecamatan. MWCNU Cilacap Utara membawahi struktur organisasi Ranting NU sejumlah 5 (lima) Ranting NU. Berikut ini Struktur Pengurus MWCNU Cilacap Utara, Masa Hidmah 2011-2016 hasil Konferensi MWCNU Cilacap Utara tanggal 2 Juli 2011.

 

Mustasyar : KH. Ahmad Sulasih
: KH. Cholilulloh, BA
: K. Imam Tarmidzi
Syuriyah :
Rois Syuriyah : KH. Miqdarul Atqiya, S.H.I
Wakil Rois : KH. Makhsun Adzkiya, SH.
Wakil Rois : KH. Muchtarom
Katib : K. Mungad Wahyudi
Wakil Katib : K. Izzudin As-sulaiman
A’wan : K. M. Zuhri, S.Sos.
: dr. H. Marwoto
: H. Salirudin M. Ridho
Tanfidziyah :
Ketua : K. Imam Mausul, ST
Wakil Ketua : K. Salim Ali Hasan, S.Ag
Wakil Ketua Makmur Khaerudin, SH
Wakil Ketua Soetiman, SE
Sekretaris : Isbah Fu’adi, S.H.I
Wakil sekretaris : K. Karsim Abdul Karim
Bendahara : K. Tasam, MS
Wakil Bendahara : H. Soedijono Atmadibrata
Wakil Bendahara : Nur Adi, SE., M.M.