Struktur Pengurus KBIHNU Cilacap. Berikut ini Struktur Pengurus KBIHNU Cilacap, berdasarkan Surat Keputusan PCNU Cilacap Nomor: 030/PC.11.34/SK.A/XI/2013. Struktur Pengurus KBIHNU Cilacap Selengkapnya sebagai berikut:

 

Dewan Penasihat
KH. Chasbullah Badawi, B.A.
KH. Suada Adzkiya

Penanggungjawab :
Ketua PCNU Cilacap
Ketua :
KH. M. Suhud Muchson, L.C.
Wakil Ketua :
KH. Labiburrahmat, S.Pd.I.
A’wan :
Ny. Hj. Tuti Umi Nafisah
Ny. Dra. Hj. Nasirotuddiniyah

Sekretaris :
H. Wasimin Abdul Rofiq, S.Ag.
Wakil Sekretaris :
KH. Mukhlisudin Affandi, B.A.

Bendahara :
KH. Mu’arofudin
Wakil Bendahara :
H. Joko Priyono

Pelaksana Harian :
Marzuki Al Aziz S.Pd.I.
Solikhudin, S.Pd.I.
Suratno
Mochamad Awad Sahid

Pembimbing :
KH. Chasbullah Badawi, B.A.
KH. Suada Adzkiya
KH. Kholil Mansyur
KH. Amin Mustolih
KH. Ahmad Dumeri
KH. Ahmad Faqih
KH. Maslahudin
KH. Imam Baiquni
KH. Dzul Basor S.Ag., M.Si.

Follow, Share and Like:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pcnucilacap.com/struktur-pengurus-kbihnu-cilacap/