MWCNU Sidareja. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama / MWCNU Sidareja merupakan salah satu Struktur Organisasi NU di tingkat Kecamatan. MWCNU Sidareja membawahi struktur organisasi Ranting NU sejumlah 12 (dua belas) Ranting NU. Berikut ini Struktur Pengurus MWCNU Sidareja;

Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Sidareja Masa Hidmah 2014-2019

 

MUSTASYAR :
:
:
:
:
KH. Agus Salim
KH.Ahmad Faqih
KH.Khayatuddin
KH.Abdul Kodir
Ky. Hadi Mustaqim
SYURIYAH  
Rais : Ky. Muhammad Nasibun
Wakil Rais :
:
Ky. Ngisomuddin
Ky. Ahmad Saeful Munir
Katib : KH. Abu Salim
Wakil Katib : Ky. Baharudin
: Ky. Aminudin,S.Pd.I
A’wan :
:
:
:
:
KH.Mahlani
KH.Sukadi,S.Ag
KH.Sholihun
KH.Abdul Kodir
Ky. Kodari
: Ky. Zaenuddin
TANFIDZIYAH  
Ketua : H.Muhammad Sunardi Iwan Susanto
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
:
:
:
Drs.KH.Supritono Ali Hasan
Sholikhun,S.Pd.I
Nur Kholis
Sekretaris : Nuryadin,S.Kom
Wakil Sekretaris : Amin Fadillah
Bendahara : Achmad Washil,S.Ag
Wakil Bendaraha : H. Musohir

———————————————————————————————————————–

SURAT KEPUTUSAN Nomor : PC.11.34/200/SK.A/IX/2009, TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN SIDAREJA
MASA HIDMAH 2009-2014 Tanggal: 28 September 2009

 

 

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN SIDAREJA MASA HIDMAH 2009-2014

 

MUSTASYAR : KH. Imam Abdul Hamid
: KH. Agus Salim
: KH. Mahfudz
: KH. Solikhin Al Hafidz
: K. Hadi Mustaqim
SURIYAH
Rais : K. Nasibun
Wakil Rais : K. Ngisomudin
Katib : KH. Akhmad Qodir
Wakil Katib : K. Pristanto, S.Ag
A’wan : K.H. Masngudin
: K.H. Sholihun
: K. Ahmad Faqih
: K. Abu Said
: K. Bahruddin (Kunci)
: K. Bahruddin (Sodagaran)
: KH. Sahidun
: K. Mahful Asmu’i
: K. Muhaemin
: K. Bushro
TANFIDZIYAH
Ketua : HM. Sunardi Iwan Susanto
Wakil Ketua : H. Slamet Hasan Mukti, S.Pd.
Wakil Ketua : Drs. Wahyudi
Wakil Ketua : Drs. KH. Supriono Ali Hasan
Wakil Ketua : H. Mu’awin
Sekretaris : Suratno S.Ag., MM.
Wakil Sekretaris : Saeful Anwar, S.Ag.
Wakil Sekretaris : Nuryadin, S.Kom.
Bendahara : HM. Fanani
Wakil Bendahara : Nasori