MWCNU Nusawungu. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama / MWCNU Nusawungu merupakan salah satu Struktur Organisasi NU di tingkat Kecamatan. MWCNU Nusawungu membawahi struktur organisasi Ranting NU sejumlah 16 (enam belas) Ranting NU. Berikut ini Struktur Pengurus MWCNU Nusawungu;

Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Nusawungu Masa Hidmah 2014-2019

Mustasyar : K.H. Miftahudin
  : K.H. Kobul Hisom
  : K. Moh. Yadi
  : K. Yusuf Muhtar
  : K.H. Miftahul Huda
  : K.H. Sobirin
  : K. Ma’ruf
Syuriyah    
Rais : K.H. Fajri, S.Pd.I
Wakil Rais : K.H. Zainudin
Wakil Rais : K.H. Khoirudin
Wakil Rais : K. Asrorudin
   
Katib : Drs. Muslihudin
Wakil Katib : K.H. Rokhimin S.Pd.I
Wakil Katib : K. Nasrulloh
A’wan : K.H. Zaenudin
  : K. Nuralam
  : K.H. Sahri Hasan
  : K. Fuad Rosyadi
  : K. Imam Tontowi
  : K.H. Bambang Maksudi
  : K. Abu Sodik
Tanfidziyah    
Ketua : K. Mukharor
Wakil Ketua : Setyo Purnomo
Wakil Ketua : K.H. Wasil
Wakil Ketua : Ali Ma’mun S.Pd.I
Wakil Ketua : Achmad Faizin
Wakil Ketua : M. Al Hafidz, S.Ag.
   
Sekretaris : Mashudi
Wakil Sekretaris : Supriyatno, A.Md.
Wakil Sekretaris : Syukur Sonhaji
Bendahara : Ahmad Muslim Tasimun Efendi
Wakil Bendahara : H. Sajim, S.Pd.I

—————————————————————————————————————————–

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 204/PC.11.34/SK.A/I/2010, TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN NUSAWUNGU
MASA HIDMAH 2009-2014 Tanggal: 30 Januari 2010

 

 

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN NUSAWUNGU MASA HIDMAH 2009-2014

 

 

Mustasyar : KH. Irfangi
: K. Kobul Hisom
: K. Yusuf Muchtar
: KH. M. Fajri
: KH. M. Masduki
: K.M. Yadi
Syuriyah :
Rois Syuriyah : KH. Miftahudin
Wakil Rois : KH. Zaenudin
: KH. Sobirin ABD
: K. Fauzi Ma’sum
Katib : Drs. Muslihudin
Wakil Katib : K. Fuat Rosyadi
: KH. Rokhimin
A’wan : K. Mukiman M
: K. Achmad Soim
: K. Nur Alam
: K. Mus Muhaimin
: K. Asroruddin
: K. Sahri
: K. Mustamad
Tanfidziyah :
Ketua : Masgi
Wakil Ketua : H. Wasil
Wakil Ketua : Saimun
Wakil Ketua : Tasno, S.Ag.
Wakil Ketua : Siman, S.Ag
Wakil Ketua : Achmad Faizin
Sekretaris : Mashudi
Wakil Sekretaris : Sodikin, S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Samsul Arifin
Wakil Sekretaris : Suwarno
Bendahara : H. Darussalam
Wakil Bendahara : Achmad Fauzi
Wakil Bendahara : Sajim, S.Pd.I