MWCNU Kroya. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama / MWCNU Kroya merupakan salah satu Struktur Organisasi NU di tingkat Kecamatan. MWCNU Kroya membawahi struktur organisasi Ranting NU sejumlah 17 (tujuh belas) Ranting NU. Berikut ini Struktur Pengurus MWCNU Kroya (dalam editing);

 

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 224/PC.11.34/SK.A/V/2010, T E N T A N G PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN KROYA MASA HIDMAH 2008-2013 Tanggal: 12 Mei 2010 / 27 Jumadil Awwal 1431 H

 

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA

KECAMATAN KROYA MASA HIDMAH 2008-2013

MUSTASYAR : KH. Su’ada
KH. Saefuddin Zuhri
KH. Tohirin MS
H. Rohmat Fauzi, A.Md.
SYURIYAH
 Rois : K. Maksum Karim
 Wakil Rois : K. Abdul Malik Nashirin
: K. Saeifudin Zuhri
: K. Solihin
Katib : K. Khotim Abdillah
Wakil Katib : K. Najib Muhammad
: K. Chamim Abbas
A’wan : KH. Wahib Asy’ari
: KH. Abdurrahman Bahauddin
: K. Nurshidiq Farhan
: K. Khusnul Khitam
KH. Fahruddin
K. Muslih Khanafi
K. Khoeruddin Fasil
TANFIDZIYAH
 Ketua : Fathuddin, S.Ag.
 Wakil Ketua : H. Surohman, S.Ag.
: Drs. Suwarja
: Iswari M. Thoyib
: M. Abdur Rosyid
 Sekretaris : Imam Mabdul Abas, S.Ag.
 Wakil Sekretaris : Muji Purwanto, S.Ag.
: Muhtamil, SH
 Bendahara : Ir. H. Fathurrahman
 Wakil Bendahara : M. Ghozin, S.H.
: H. Waryanto