MWCNU Cilacap Utara. MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Cilacap Utara merupakan salah satu Struktur Organisasi NU di tingkat Kecamatan. MWCNU Cilacap Utara membawahi struktur organisasi Ranting NU sejumlah 5 (lima) Ranting NU. Berikut ini Struktur Pengurus MWCNU Cilacap Utara, Masa Hidmah 2011-2016 hasil Konferensi MWCNU Cilacap Utara tanggal 2 Juli 2011.

 

Mustasyar : KH. Ahmad Sulasih
: KH. Cholilulloh, BA
: K. Imam Tarmidzi
Syuriyah :
Rois Syuriyah : KH. Miqdarul Atqiya, S.H.I
Wakil Rois : KH. Makhsun Adzkiya, SH.
Wakil Rois : KH. Muchtarom
Katib : K. Mungad Wahyudi
Wakil Katib : K. Izzudin As-sulaiman
A’wan : K. M. Zuhri, S.Sos.
: dr. H. Marwoto
: H. Salirudin M. Ridho
Tanfidziyah :
Ketua : K. Imam Mausul, ST
Wakil Ketua : K. Salim Ali Hasan, S.Ag
Wakil Ketua Makmur Khaerudin, SH
Wakil Ketua Soetiman, SE
Sekretaris : Isbah Fu’adi, S.H.I
Wakil sekretaris : K. Karsim Abdul Karim
Bendahara : K. Tasam, MS
Wakil Bendahara : H. Soedijono Atmadibrata
Wakil Bendahara : Nur Adi, SE., M.M.