NU-Care LazisNU Cilacap. NU-Care LazisNU Cilacap adalah nama lain dari Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), yang bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya.